د. محمد العريفي

(Muslim Scholar) سناب شات mohamad_alarefe راسل المكتبwhatsapp 00966535227779 فيس https://t.co/EetTTLaevY يوتيوب https://t.co/q8377q5t7t

Followers

19,990,645

Following

0

Tweets

23,356

Likes

23

Twitter ID

219255067

Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2020-09-07 Mon 20,007,380 - 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-08 Tue 20,006,026 -1354 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-09 Wed 20,004,498 -1528 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-10 Thu 20,003,236 -1262 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-12 Sat 20,003,629 +393 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-13 Sun 20,002,542 -1087 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-15 Tue 20,000,669 -1873 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-16 Wed 19,999,770 -899 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-17 Thu 19,998,804 -966 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-19 Sat 19,997,965 -839 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-22 Tue 19,995,267 -2698 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-24 Thu 19,992,834 -2433 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-25 Fri 19,993,135 +301 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-27 Sun 19,991,569 -1566 0 - 23,356 - 23 -
2020-09-28 Mon 19,990,645 -924 0 - 23,356 - 23 -
Total Summary -16735 -
Next update in 23 hours 59 minutes