د. محمد العريفي

(Muslim Scholar) سناب شات mohamad_alarefe راسل المكتبwhatsapp 00966535227779 فيس https://t.co/EetTTLaevY يوتيوب https://t.co/q8377q5t7t

Followers

19,694,341

Following

0

Tweets

23,329

Likes

23

Twitter ID

219255067

Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2021-06-14 Mon 19,711,352 - 0 - 23,330 - 23 -
2021-06-16 Wed 19,710,188 -1164 0 - 23,330 - 23 -
2021-06-17 Thu 19,709,747 -441 0 - 23,330 - 23 -
2021-06-20 Sun 19,708,645 -1102 0 - 23,329 -1 23 -
2021-06-26 Sat 19,706,325 -2320 0 - 23,329 - 23 -
2021-06-28 Mon 19,705,742 -583 0 - 23,329 - 23 -
2021-06-30 Wed 19,704,611 -1131 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-03 Sat 19,703,380 -1231 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-05 Mon 19,703,092 -288 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-06 Tue 19,702,325 -767 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-10 Sat 19,701,101 -1224 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-11 Sun 19,700,095 -1006 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-18 Sun 19,696,475 -3620 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-22 Thu 19,694,977 -1498 0 - 23,329 - 23 -
2021-07-24 Sat 19,694,341 -636 0 - 23,329 - 23 -
Total Summary -17011 -1
Next update in 1 hours 37 minutes